Vths

Id 見出し語 Yomi 大分類1 大分類2 中分類 小分類1 小分類2 Pos Actions
21062  辛い  ツライ  状態変化なし(状態)  主体の性質  心理的状態  快・不快      View
彼は [経験者]  いじめられて [対象]  辛い   
21063  辛い  ツライ  状態変化なし(活動)  動作の付帯状況  動作の様態・態度・表情  人に対する態度  冷淡    View
彼が [動作主]  彼女に [対象(人)]  辛い   

<< previous | | next >>